The unseen – Tron på det dolda..


21 punkter vad gäller att uppfostra barn. [Del 1/2]
5 augusti, 2012, 03:19
Filed under: Okategoriserade

Bild
Bild
Alhamdulillâh wa salâtu wa salâmu ala rasôlillâh
salAllâhu ‘alayhee wa salâm.

Att uppfostra barn är komplicerat, då de är i behov av tålamod och vägledning.
En del barn är i behov av vänlighet/mildhet, att inte höja rösten åt dem
och dem behöver behandlas utan envishet.
Och andra barn är i behov av stränghet. Men denna stränghet får inte gå över gränsen.
Om det går över gränsen, så kommer även barnet att bli envist och otillmötesgående
gentemot hans föräldrars vägledning.

Allâh sa:
[66:6] TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Allâh, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.

Och i saheehayn (Bukhâri och Muslim) från hadeeth’en av ’Abdullâh bin ’Omar, så sa han:
”Rasulullâh (صلى الله عليه وآله) sa:
Each one of you is a shepherd and each one of you is responsible (for his flock).
So the ruler is a shepherd and he is responsible, the man is the shepherd of his family
and he is responsible, the woman is the shepherd of her home and she is responsible,
and the slave is the shepherd of his owner’s wealth and he is responsible.
Each one of you is a shepherd, and each one of you is responsible (for his flock).

Det är nödvändigt att föräldrarna samverkar i att uppfostra deras barn.
Om en av föräldrarna är försumlig vad gäller dennes ansvar,
så kommer en sida att bli bristfällig, om inte Allâh vill annat.

1) Barnet bör få lära sig utefter hans nivå och förståelse. För att ta som ett exempel.
Steg 1, så lär du barnet om Allâh, genom att peka upp mot skyn.

2) När du ger barnet lite mat, vare sig det är en bit bröd eller liknande,
säg till honom att äta med sin högra hand.

3) Om maten är varm, blås då INTE på den. Rasulullâh (صلى الله عليه وآله) förbjöd oss att blåsa i kärl.
Om barnet ser någon tillämpa detta, så kommer du att finna honom snabbt att anta detta.

Likaledes gäller alla områden. Dem är alla bekräftade
genom Rasulullâh’s (صلى الله عليه وآله) reogörelse.
“Everyone is born upon the Fitrah, but the parents
make him (i.e. the child) a Jew, Christian(..)”

Och i saheeh Muslim från hadith’en av ’Iyaad bin Hummaar sa han:
Rasulullâh (صلى الله عليه وآله) sa: “Allaah, The Exalted, said:
I created my servants Hunafaa’ (upon pure Tawheed),
but the devils pre-occupied their attention.”

4) När barnet är 1½ år eller där omkring, om barnet vill äta eller dricka,
lär honom då att säga bismillâh före. Därefter, så kommer det att bli en norm
och barnet själv kommer börja säga bismillâh.

5) När du upptäcker att barnet är redo och kan förstå pelarna i Islâm,
Eemân (tro), och pelarna av Ihsân (perfektion i dyrkan), så lär honom/henne då det.

Se inte till barnets ålder för vad han kan lära sig,
för ett barns flyt och intellekt skiljer sig från barn till barn.

Så, Islâm’s pelare är:
Återberättat av ibn ’Abbâs att han sa: Rasulullâh (صلى الله عليه وآله) sa:
“Islâm is founded on five (pillars): Bearing witness that Lâ ilâha ill Allâh
and Muhammad is the Messenger of Allâh, to establish the prayer, to pay the Zakât,
to fast Ramadhân, and to make the pilgrimage (Hadj) to the House (i.e. the Ka’bah in Makkah).” [Bukhâri, Muslim]

Återberättat av Abô Hurayrah (RA) att han sa: Rasulullâh (صلى الله عليه وآله) sa:
Eemân (faith) is to believe in Allâh,
the angels, the Books, messengers, and the Final Resurrection.”

Och Ihsân’s fem pelare är:
“It is to worship Allâh as though you see Him
and if you are not able to (worship Allâh as though you) see Him
then He sees you.”
[Bukhâri, Muslim]

6) Lär barnet även wudû (tvagningen)

7) När han/hon äter från ett kärl, så säg till honom att han bör äta av det som är honom närmast.

I saheehayn (Bukhâri och Muslim) från hadith’en av ’Omar bin abee Salamah som sa:
I was eating and my hands were moving frivoously around the dish,
so the prophet (صلى الله عليه وآله) said to me: O young boy, say the name of Allâh,
eat with your right hand, and eat what is closest to you.”

8) Gör hon/han van vid att göra goda gärningar.
När han/hon blir sju år, lär honom/henne att utföra salât.
Abô Dawôd sa: (i en kedja av återberättande) – profeten (صلى الله عليه وآله)

9) Separera barnens sängar när dem når 10 års ålder,
som man kunde läsa från hadeeth’en tidigare.

10) Träna honom att fasta, så länge det inte försvagar honom,
så när han blir mogen så är han även erfaren av fastan.

Bukhâri gav ett kapitel av hans autentiska ahadeeth titeln: ”Fastande barn”
(i en återberättande kedja) – the Prophet sent a messenger to a village of the Ansâr
in the early morning of the day of ‘Aashôra’ (10th of Muharram) to announce,
“Whoever began the day by eating something should complete the remainder of the day,
and whoever began the day fasting should continue to fast.”
She further said, “So thereafter we used to fast on that day
and we would also make our boys fast. We used to make for them toys
from wool so if any one of them started to cry for food,
we would give him those toys until it became time for the breaking of the fast.”

[Fortsättning följer, biidhnillâh!]

[Källa: Shaykha Umm Abdillâh bint shaykh Muqbil]

Annonser


Historier från Qurân: Historien om kvigan
22 juni, 2011, 01:31
Filed under: OkategoriseradeAlhamdulillâh wa salâtu wa salâmu ala rasôlillâh
salAllâhu ‘aleihi wa salâm.

Allâh säger:
And (remember) when Môsa (Moses) said to his people:
”Verily, Allâh commands you that you slaughter a cow.
“ They said, ”Do you make fun of us?” He said,”I take Allâh’s Refuge
from being among Al-Jahilun (the ignorant or the foolish).”
They said, ”Call upon your Lord for us that He may make plain to us what it is!”
He said, ”He says: ‘Verily, it is a cow neither too old nor too young,
but (it is) between the two conditions’, so do what you are commanded”
They said, ”Call upon your Lord for us to make plain to us its color.”
He said, ”He says: ‘It is a yellow cow, bright in its color, pleasing the beholders.”
They said, ”Call upon your Lord for us to make plain to us what it is.
Verily, to us all cows are alike. And surely, if Allâh wills, we will be guided.”
He [Môsa (Moses)] said, ”He says: ‘It is a cow neither trained
to tilt the soil nor water the fields, sound, having no other color except bright yellow.’
”They said, ”Now you have brought the truth.”
So they slaughtered it though they were near to not doing it.
And (remember) when you killed a man and fell
into dispute among  yourselves as to the crime.
But Allâh brought forth that which you were hiding.
So We said: ”Strike him (the dead man) with a piece of it (the cow).”
Thus Allâh brings the dead to life and shows you His aya:
(proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.)
so that you may understand.
(Al-Baqarah, 67-73)

‘Abdullâh Ibn’ Abbas, ’Ubaidah as-Salmani, Abô al-’Aliyah,
Mudjahid, As-Sadiy och andra tidigare lärda har sagt:
En gammal man från Barnen av Israel var mycket rik,
och han hade några brorsöner som önskade att han snart skulle dö
för att få ärva från honom.
En dag, mördade en av dem honom på natten och
kastade honom på vägen eller vid dörren till en av hans egna bröder.
Morgonen därpå hittade folket den döda kroppen och de tvistade om honom.
Hans brorson (mördaren) kom och började gråta och gråta.
En del människor sa: Varför tvistar du över honom?
Varför går du inte till Allâhs profet (frid över honom)?
Hans brorson kom och klagade till Môsa (Moses (fred vare med honom).
Môsa (fred vare med honom) sade:
Vid Allâh! Alla som vet något om denna mördade man, bör låta oss veta.
Men, ingen visste något om det.
Därpå frågade de Môsa (fred vare med honom)
att be sin Herre om denna fråga. Môsa (fred vare med honom) frågade sin Herre
och han blev befallen att beordra dem att slakta en ko,
[Verily, Allâh commands you that you slaughter a cow.
They said, Do you make fun of us?]
D.v.s vi frågar dig om den mördade och du säger det!
[He said, I take Allâh’s Refuge from being among Al-Jahilun
(the ignorant or the foolish)] ,d.v.s jag tar Allâhs skydd
från att säga annat än det Han avslöjade för mig,
och det var hans svar på vad du hade velat att jag skulle fråga honom.

Ibn ‘Abbas, ’Ubaidah, Mudjahid, ’Ikrimah, as-Sadiy, Abô al-’Aliyah
och andra sade: ”Om de skulle slakta en ko, skulle de uppfylla dess syfte.
Men de gjorde det svårt för sig själva (genom att ställa så många frågor),
och därmed gjorde Allâh Den Allsmäktige det svårt för dem
(genom att föreskriva så många villkor för den önskad kon).
De frågade om dess beskrivning, hudfärg och ålder;
och de svarade med vad som var sällsynt
(på ett sätt för att göra det svårt för dem att hitta den).
Poängen var att de beordrades att slakta
varken en för gammal ko, eller en för ung,
men (det är) mellan de två villkoren.
Denna åsikt innehas av Ibn ‘Abbas, Mudjahid,
Abô al-’Aliyah, ’Ikrimah, al-Hasan, Qatadah och andra.
Sedan pressade de sig själva med sina frågor
genom att fråga om dess färg. Och de blev besvarade
med att göra den [yellow cow, bright in its color, pleasing the beholders]
,vilket är mycket sällsynt.

Sedan frågade de: [They said, ”Call upon your Lord
for us to make plain to us what it is. Verily, to us all cows are alike.
And surely, if Allâh wills, we will be guided.”
He [Môsa (Moses)] said, ”He says: ‘It is a cow neither trained to tilt the soil
nor water the fields, sound, having no other color except bright yellow.’
”They said, ”Now you have brought the truth.”
So they slaughtered it though they were near to not doing it].

Det är sagt att de inte kunde hitta en ko med alla dessa beskrivningar,
men med en man som var rättfärdig och god till sin far.
De bad honom att överlämna den till dem, men han vägrade.
De försökte förleda honom om dess pris tills de erbjöd
honom vad som motsvarar dess vikt i guld. Men, han vägrade.
Då erbjöd de honom en mängd guld som motsvarar dess vikt tio gånger.
Slutligen accepterade han sitt erbjudande och överlämnade den till dem.
Sedan befallde Môsa (fred vare med honom) dem
att slakta den. [So they slaughtered it
though they were near to not doing it] d.v.s medan de var tveksamma.

Sedan underättade Môsa (fred vare med honom)
dem med befallning från Allâh
att slå den döde med en bit kon.
Vissa lärda sa: med en del av lårbenet,
eller med en del av köttet mellan dess axlar.
När de slagit honom med del i detta, återuppväcktes han av Allâh Den Allsmäktige.
Môsa (fred över honom) frågade honom: ”Vem är din mördare?”
Han sa: ”Det var min brorson som dödade mig.” Sedan dog han igen.
Allâh sa: [Thus Allâh brings the dead to life and shows you His Ayat
(proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.)
so that you may understand] ,d.v.s som du bevittnat
återupplivandet av den döde mannen genom befallning från Allâh Den Allsmäktige,
Han kan göra samma sak för alla döda människor när han önskar.
Han, Allsmäktige Allâh, säger [The creation of you all
and the resurrection of you all are only
as (the creation and resurrection of) a single person.
Verily, Allâh is All-Hearer, All-Seer].
[Luqman:28]

[Ibn Katheer]

(Skriven och översatt från engelska till svenska)Historier från Qurân: Invånarna i staden.
19 juni, 2011, 10:17
Filed under: OkategoriseradeAlhamdulillâh wa salâtu wa salâmu ala rasôlillâh
salAllâhu ‘aleihi wa salâm.

Allâh sager:
And put forward to them a similitude: the (story of the) dwellers
of the town, when there came messengers to them. When We sent to
them two messengers, they belied them both; so We reinforced them
with a third, and they said: ”Verily we have been sent to you as
messengers.” They (people of the town) said: ”You are only human
beings like ourselves and the Most Gracious (Allâh) has revealed
nothing. You are only telling lies.” The messengers said: ”Our Lord
knows that we have been sent as messengers to you.” And our duty is
only to convey plainly (the message).” They (people) said: ”For us, we
see an evil omen from you: if you cease not, we will surely stone you,
and a painful torment will touch you from us.”They (Messengers) said:
”Your evil omens be with you! (Do you call it ”evil omen”) because you
are admonished? Nay, but you are a people Musrifun (transgressing all
bounds by committing all kinds of great sins, and by disobeying Allâh).
And there came a man running from the farthest part of the town. He
said: ”O my people! Obey the messengers.” “Obey those who ask no
wages of you (for themselves), and who are rightly guided. ”And why
should I not worship Him (Allâh Alone) Who has created me and to
Whom you shall be returned.” ”Shall I take besides Him alihah (gods)?
If the Most Gracious (Allâh) intends me any harm, their intercession
will be of no use for me whatsoever, nor can they save me?” ”Then
verily, I should be in plain error.” “Verily! I have believed in your Lord,
so listen to me!” It was said (to him when the disbelievers killed him):
”Enter paradise.” He said: ”Would that my people knew. ”That my Lord
(Allâh) has forgiven me, and made me of the honored ones!” And We
sent not against his people after him a host from the heaven, nor was it
needful for Us to send (such a thing). It was but one Saihah (shout)
and lo! They (all) were still (silent, dead, destroyed)
[Sorat Yâseen 13-29]

‘Abdullâh Ibn’ Abbas, Ka’b al-ahbar och Wahb ibn Munabih
och många andra återberättade en historia om en stad
som heter Antiokia (Antakiyah), reglerad av
kungen Antikhis ibn Antikhis. Denne kung brukade observera idoldyrkan.
Allâh Den Allsmäktige skickade honom tre budbärare
som han allvarligt motsa. Budbärarna var: Sadiq, Masduq och Shalom.

Det är tydligen uppenbart att de var budbärare
som skickats av Allâh Den Allsmäktige.
Qatadah hävdade att dem var budbärare som skickats av Jesus Kristus.
Samma uppfattning hölls av Ibn Jarir efter Wahb efter Ibn Sulaiman efter Shu’aib al-
Jiba’i som tillade att: Dessa budbärare kallades: Shimon, Jona och Paul
och staden hette Antiochia. Denna syn är  utan grund
därför att människorna i Antiokia när de fick tre av lärjungarna
av Jesus Kristus (fred vare med honom)
– var de de första att tro på honom vid den tiden.
Därpå, var Antiokia en av de fyra första städer
där det först fanns kristna patriarker.
Dessa fyra städer var Antioch, Jerusalem, Alexandria och Rom.
Hursom, folket i dessa städer var inte förstörda,
medan människorna i den tidigare nämnda stad i den vers från Qurân
var helt förintade, följt av mordet på deras kamrat
som Allâh skickade för att förmana dem.
Allâh säger:
It was but one Saihah (shout) and lo!
They (all) were still (silent, dead and destroyed)
[Yâseen, 29]
Det finns ingen motsättning mellan de två tolkningarna,
om målet var att de tre Allâhs budbärare skickades
till de tidigare invånarna av Antioch och att de var motsagda,
det ärende som uppkom fullständig förstörelse.
Då var deras mark återigen bebodd
och under Jesus livstid (fred vare med honom)
trodde de nya invånarna på hans tre budbärare.

Påståendet att berättelsen nämns i Qurân är det av
Jesus budbärare är mycket absurda och grundlösa.
Självklart, visar det sammanhanget
att de var budbärare som skickats av Allâh Den Allsmäktige.

Allâh Den Allsmäktige säger:
And put forward to them a similitude
d.v.s för ditt folk O Muhammad (frid vare med honom).
The (story of the) dwellers of the town,
when there came messengers to them.
When We sent to them two messengers, they belied them both,
so We reinforced them with a third
d.v.s vi stödde dem med en tredje budbärare,
and they said: Verily we have been sent to you as messengers.
Folket i staden sade att budbärarna var bara människor
och de avsatte tanken att Allâh Den Allsmäktige
kunde skicka människor som Hans sändebud till mänskligheten.
Budbärarna hävdade att Allâh vet att de har sänts till dem
och att om de ljuger för Honom, skulle Han säkerligen ge dem
den strängaste av alla bestraffningar.
De tillade: ❝our duty is only to convey plainly (the message)
d.v.s vad de sändes med och att vägledning och vilseledning
är i händerna på Allâh Den Allsmäktige Ensam They (people) said:
For us, we see an evil omen from you
d.v.s från vad du har fört oss.
If you cease not, we will surely stone you with bad words and stones
 as well; and a painful torment will touch you from us
d.v.s de hotade dem med att det skulle drabba dem
förnedring och avlivning (stening till döds).
They (Messengers) said: Your evil omens be with you!
d.v.s de kommer att påverka dig dåligt.
(Do you call it ”evil omen”) because you are admonished?
d.v.s eftersom vi påminde dig med vägledning och bjöd in dig
till det du hotade oss med att döda och drabba förnedring.
Nay, but you are a people Musrifun
d.v.s du överträder alla gränser genom att begå alla typer
av syndiga gärningar, och genom att inte lyda Allâh.

Allâh Den Allsmäktige säger:
And there came a man running from the farthest part of the town
för att stödja sändebuden och för att förklara sin tro i dem.
He said: O my people! Obey the Messengers.
Obey those who ask no wages of you (for themselves),
and who are rightly guided
d.v.s de bjuder in dig till den absoluta sanningen
utan att fråga om löner eller belöning för sig av dig.
Sedan uppmanade han dem att dyrka Allâh Ensam
och att inte dyrka annat än Honom som kan göra något
i det nuvarande livet eller i livet efter detta.
Then verily, I should be in plain error
d.v.s om jag övergav dyrkan till Allâh och dyrkade allt annat än Honom.
Då sade de troende männen till de tre budbärarna:
Verily! I have believed in your Lord, so listen to me!
d.v.s du borde lyssna på mitt uttalande och vittna om detta inför er Herre.
Eller, O mitt folk! Lyssna till min förklaring av tro av dessa budbärare.
Därpå dödade folket honom antingen genom att stena honom till döds,
eller bita, eller göra ett plötsligt angrepp mot honom.
Återberättade Ibn Ishaq efter att några av hans motsvarigheter
på uppdrag av ’Abdullah ibn Mas’ud att folk klev över hans kropp
tills de bröt sin nacke.
Återberättad av Ath-Thawri efter ‘Asim al-Ahwal efter Abu Majlaz hans ord:
Namnet på den troende man var Habib ibn Murriy
som sades vara en snickare, eller repmakare, eller skomakare.
Det var också sagt att han brukade observera  hans religiösa ritualer
i en isolerad grotta.
’Abdullâh ibn ‘Abbas (Må Allâh vara nöjd med honom) sade:
Han var Habib, snickaren som drabbats av spetälska.
Han var mild, men dödades till slut i händerna på sitt eget folk.
Sedan säger Allâh Den Allsmäktige: ❝Enter paradise❞
d.v.s när han dödades av sitt folk, erkände Allâh Den Allsmäktige
honom till paradiset. När han fick se njutningen och glädjen där, sade han:
Would that my people knew? That my Lord(Allâh)
has forgiven me, and made me of the honored ones!
d.v.s att tro på vad jag har trott på och därmed få det jag just har fått.
Ibn ‘Abbas (må Allâh vara nöjd med honom) sa:
Han rådde sitt folk under sitt liv sägandes:
O my people! Obey the Messengers, and after his death.
Would that my people knew?
That my Lord (Allâh) has forgiven me, and made me of the honored ones!
Dessutom sade Qatadah: Den troende ger alltid rådgivning
på grund av vad han ser i de belöningar som ges av Allâh.
Would that my people knew? That my Lord (Allâh)
has forgiven me, and made me of the honored ones!
d.v.s han önskade att hans folk skulle veta äran Allâh skänkt honom.
Qatadah tillade: Vid Allâh! Allâh har inte förmanat eller ens skyllt
dessa människor efter att ha dödat honom (den troende man)
It was but one Saihah (shout) and lo! They (all) were still
(silent, dead, destroyed).❞ Allâh Den Allsmäktige sager:
And We sent not against his people after him a host from the heaven,
nor was it needful for Us to send (such a thing).❞

[Ibn Katheer]

(Skriven och översatt från engelska till svenska)Goda gärningar.
25 april, 2011, 11:49
Filed under: Okategoriserade


Alhamdulillâh wa salâtu wa salâmu ala rasôlillâh
salAllâhu ‘aleihi wa salâm.

Prisad vare Allâh.

Goda gärningar är de som är i enlighet med sharee’ah,
och som görs uppriktigt för Allâhs skull.
Sheikh al-Islâm [Ibn Taymiyyah] definierade ’Ibâdah (dyrkan)
som en allmän term som omfattar allt som Allâh älskar och är nöjd med,
vare sig det är ord eller handling, både inåtvändigt och utåtvändigt.
Dessa är av många slag och vi kan inte lista dem,
än mindre räkna dem, men vi kommer att nämna några av dem:

1. Tron på Allah
– som omfattar tron ​​på Allâh, Hans änglar, Hans böcker,
Hans budbärare, Den Sista Dagen, ”the divine will”
och al-qadar, både gott och ont.

2. Bön gjort i tid
det finns fem böner som Allâh har ålagt under natten och dagen.
Sahâbah (Radi Allâhu anhum) var alla överens om
att den som inte ber är en icke-troende (kâfir).
Det är inte tillåtet att fördröja böner utanför deras bestämda tider.
Det är obligatoriskt att utföra alla de obligatoriska delarna i bönen,
och en muslim bör be som profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) bad.

3. Accepterad Hadj – vilket innebär:
a. Det bör ske med halâl pengar (intjänade från tillåtna källor)
b. Man bör undvika omoraliska handlingar, synd och argument medan man gör Hadj.
c. Han bör utföra alla de ritualer enligt sunnah av profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm).
d. Han bör inte göra Hadj för att briljera med det,
utan han bör göra det uppriktigt för Allâhs skull.
e. Han bör inte följa det med någon form av olydnad eller synd.

4. Hedra sina föräldrar
vilket innebär att lyda dem i form av lydnad till Allâh.
Det är inte tillåtet att lyda dem i något som gäller olydnad eller synd.
Att hedra dem innebär också att inte höja sin röst till dem,
och inte såra dem med sårande ord.
Det omfattar även att lägga utgifter för dem och tjäna dem.

5. Djihâd för Allâhs skull.
Allâh har föreskrivit djihâd i syfte att fastställa tawheed
och sprida islâm över hela världen.
Allâh har förberett en stor belöning för mujâhideen.

6. Att älska för Allâhs skull och hata för Allâhs skull.
Detta innebär att en muslim älskar hans ”fellow” muslim för Allâhs skull.
Inte för hans hudfärg, nationalitet eller förmögenhet.
Snarare för sin lydnad till sin Herre och sin närhet till honom.
Likaså han hatar syndaren för sin olydnad mot Allâh.

7. Läsa och recitera Qurân
– vare sig det är i den del han läser varje dag
eller det han reciterar i bönen på natten (qiyâm al-Layl).

8. Framhärda i dyrkan även om det är lite.
Profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) älskade åtgärder
som gjordes konsekvent, även om det var lite.
En liten åtgärd gjord ihållande är bättre
än en större åtgärd gjort stötvis.

9. Uppfylla någons förtroende.
Detta är en obligatorisk åtgärd och är en av de största gärningar.
Det är känt i islâm att hycklaren är den som föråder hans förtroende
och inte lämnar förtroenden tillbaka till de människor som anförtrott dem till honom.

10. Att vara förlåtande mot människor.
Detta innebär ovanstående ens personliga rättigheter
– förlåta den som har gjort dig orätt, om detta kommer att leda till hans förändring,
eller om han har ångrat sig och beklagar vad han gjorde.
Profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sa:
“A person only increases in honour by forgiving.”
(Ungefär i betydelse) ”En person bara ökar i ära genom att förlåta”
Berättad av Muslim, 2588.

11. Att vara sanningsenlig i tal.
Profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sade:
“A man will keep on speaking the truth and endeavouring to tell the truth
until he will be recorded with Allâh as a speaker of truth.
Truthfulness is a means of salvation; it is a great characteristic
which was one of the features of the prophets
and those who followed them in truth.”
(Ungefär I betydelse) ”En man kommer att fortsätta att tala sanning
och sträva efter att berätta sanningen
tills han kommer att registreras hos Allâh som en talare av sanning.
Sanning är ett medel till frälsning, det är en bra egenskap
som var en av kännetecknen hos profeterna och de som följde dem i sanningen”
Berättad av Muslim, 2607.

12. Spendera för Allâhs skull.
Detta inkluderar att spendera för djihâd, och spendera för sina föräldrar,
de fattiga och behövande, på att bygga moskéer, att skriva ut kopior av Qurân
och islâmiska böcker, och spendera för ens familj och barn.

13. Att se till att muslimerna är säkra från ens ord och handlingar.
Det innebär att avstå från skvaller, förtal, baktal, förolämpningar och förbannelser,
och att avstå från att träffa eller slå dem som inte förtjänar en sådan behandling.

14.
Mätta de hungriga – som inkluderar både människor och djur.

15. Sprida hälsningen ’salâm’ till de som du känner och dem som du inte känner.
– utom i fråga om dem som de texter säger
att vi inte bör inleda hälsning ’salâm’ med, nämligen kuffâr.

16. Att hjälpa de behövande, ”vandrare” och de som är hjälplösa.

17. Håll ditt onda borta från människor
,vilket är en gärning av välgörenhet som kan gynna dig.

Och det finns många andra goda gärningar.

Följande hadeeth räknar upp flera goda gärningar:
Al-Bayhaqi återberättade att Abû Dharr sa:
” I said, “O messenger of Allâh, what will save a person from Hellfire?”
He said, “Belief in Allâh.”
I said, “O messenger of Allâh, are there are any deeds
that should accompany that belief?”
He said, ‘He should give from that provision which Allâh has granted him.”
I said, “O messenger of Allâh, what if he is poor
and does not have anything to give?”
He said, “He should enjoin what is good and forbid what is evil.”
I said, “O messenger of Allâh, what if he cannot enjoin
what is good and forbid what is evil?”
He said, “He should help the one who is helpless
(i.e., has no skills and cannot earn a learning).”
I said, “What if he himself is helpless and cannot do anything?”
He said, “He should help one who has been wronged.”
I said, “What if he is weak and cannot help one who has been wronged?”
He said, “You do not want to think of your companion
as having any good in him. Let him refrain from harming people.”
I said, “O messenger of Allâh, if he does that, will he enter paradise?”
He said, “There is no believer who does not strive to acquire
one of these characteristics, but I will take him by the hand
and lead him into paradise.”

(Ungefär i betydelse)
”Jag sa, ’O Allâhs sändebud, vad kommer att
rädda en person från helvetet?’”
Han sa, ”Tron på Allah.”
Jag sa, ”O Allâhs sändebud, finns det några handlingar som ska åtfölja den tron?”
Han sa, ”Han borde ge denna bestämmelse som Allâh har beviljat honom.”
Jag sa, ”O Allâhs sändebud, tänk om han är fattig och inte har något att ge?”
Han sa, ”Han bör påbjuda vad som är gott och förbjuda det som är ont.”
Jag sa, ”O Allâhs sändebud, tänk om han inte kan påbjuda
vad som är gott och förbjuda det som är ont?”
Han sa, ”Han bör hjälpa den som är hjälplös
(d.v.s, har ingen kompetens och kan inte tjäna ihop ett lärande).”
Jag sa, ”Tänk om han själv är hjälplös och kan inte göra något?”
Han sa, ”Han borde hjälpa de som har blivit kränkta.”
Jag sa, ”Tänk om han är svag och kan inte hjälpa de som har blivit kränkta?”
Han sa, ”Du vill inte tänka på din kamrat som har något bra i honom.
Låt honom avstå från att skada människor. ”
Jag sa, ”O Allâhs sändebud, om han gör det kommer han träda in i Paradiset?”
Han sa, ”Det finns ingen troende som inte strävar efter att förvärva
en av dessa egenskaper, utan att jag kommer att ta honom i handen
och leda honom in till paradiset.”
Klassificerad som saheeh av al-Albani i al-Targheeb, 876

Och Allâh är Källan till styrka. Och Allâh vet bäst.

Islam Q & A

(Skriven och översatt från engelska till svenska)Änglar (Del 2/2)
21 april, 2011, 05:35
Filed under: Okategoriserade


Alhamdulillâh wa salâtu wa salâmu ala rasôlillâh
salAllâhu ‘aleihi wa salâm.

Deras namn
Änglarna har namn, men vi vet bara namnen på några av dem.
Vi måste tro på namnen som blivit rapporterade i Qurân och sunnah texter,
som en del av den allmänna tron ​​på änglarna.
Bland namnen på änglarna som är kända för oss är:

(1) Jibreel (Gabriel) och (2) Mikâ’eel (Mikael)
” Say: Whoever is an enemy to Jibreel – for he brings down the (revelation)
to your heart by Allâh’s will, a confirmation of what went before,
and guidance and glad tidings to those who believe –
Whoever is an enemy to Allâh, and His angels and prophets, to Jibreel and Mikaa’eel –
Lo! Allâh is an enemy to those who reject faith.” [al-Baqarah 2:97-98]

(3) Isrâfeel
Från Abû Salamah ibn ‘Abd al-Rahmân ibn ’Awf, som sa:
”I asked ‘Aaishah the mother of the believers about
what the prophet (SalAllâhu ‘aleyhi wa salâm) used to start his prayer
with when he got up to pray at night (qiyâm al-layl).
She said: ‘When he got up to pray at night, he would start his prayer (with the words):
‘O Allâh, Lord of Jibreel, Mikâ’eel and Isrâfeel, Creator of heaven and earth,
Knower of the unseen and the seen, You are the Judge of the matters
in which Your slaves differ; guide me with regard to disputed matters of Truth
by Your permission, for You guide whomever You will to the straight path.’”
(Ungefär i betydelse) ”Jag frågade ‘Aaishah (Moder till de troende)
om vad profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) brukade börja sin bön med
när han reste sig för att be på natten (qiyâm al-Layl)
Hon sade: ”När han steg upp för att be på natten, så brukade han börja
sin bön (med orden): ”O Allâh, Herre till Jibreel, Mikâ’eel och Isrâfeel ,
Skaparen av himmel och jord, som vet det osedda och sedda,
Du är domare över de frågor som dina slavar skiljer,
vägled mig när det gäller omtvistade frågor av Sanningen med ditt tillstånd,
ty du vägleder vem Du vill till på den raka vägen.'”
(Rapporterat av Muslim, nr. 270).

(4) Malik
Han är ”the Keeper of hell”, som Allâh säger (tolkning av betydelsen):
” They [the people in hell] will cry: ‘O Malik! Would that your Lord put an end to us!’. . .” [al-Zukhruf 43:77]

(5) Munkar och (6) Nakeer
Från Abû Hurayrah, som sa:
” The messenger of Allâh (SalAllâhu ‘aleihi wa salâm) said:

‘When the deceased is buried (or he said: when one of you is buried),
there come to him two blue-black angels, one of whom is called Munkar
and the other Nakeer. They ask him, ‘What did you used to say about this man?’

and he says what he used to say: ‘He is the slave and messenger of Allâh
I bear witness that there is no God except Allâh and that Mohammad
is the slave and messenger of Allâh. They say, ‘We knew beforehand
that you used to say this.’ Then his grave will be widened for him
to a size of seventy cubits by seventy cubits and it will be illuminated for him.
Then they tell him, ‘Sleep.’ He says, ‘Go back to my family and tell them.’
They tell him, ‘Sleep like a bridegroom whom no-one will wake up
except his most beloved,’ until Allâh raises him up.
If (the deceased) was a hypocrite, he says, ‘I heard the people
saying something so I said something similar; I do not know.’
They say: ‘We knew beforehand that you used to say this.’
The earth will be told to squeeze him, so he will be crushed
until his ribs are interlocked, and he will remain like that until Allâh raises him up.’”
”Allâhs sändebud (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sade:
”När den döde är begravd (eller han sa: när en av er är begravd),
kommer det att komma två blå-svarta änglar till honom,
varav en heter Munkar och den andra Nakeer.
De frågar honom: ”Vad brukade du säga om denna man?”
och han säger vad han brukade säga: ”Han är tjänaren och sändebud till Allâh:
Jag vittnar om att det inte finns någon Gud utom Allâh och att Mohammad
är tjänaren och Allâh’s budbärare.
De säger: ”Vi visste på förhand att du brukade säga detta.”
Och hans grav kommer att breddas för honom till en storlek
på sjuttio alnar av sjuttio alnar och den kommer att vara upplyst för honom.
Sen säger de till honom, ”Sov.” Han säger, ”Gå tillbaka till min familj och berätta för dem.”
De säger till honom, ”Sov som en brudgum som ingen kommer att väcka
utom hans mest älskade,’ tills Allâh lyfter honom.
Om (den avlidne) var en hycklare, säger han,
”Jag hörde folket säga något så jag sa något liknande, jag vet inte”
De säger: ”Vi visste på förhand att du brukade säga detta.”
Jorden kommer att bli tillsagd att pressa honom, så han kommer att krossas
fram till hans revben är förreglade, och han kommer att förbli så tills Allâh lyfter honom.'”
(Rapporterad av al-Tirmidhi, nr. 1071.
Abû ‘Isa sade: Det är en ghareeb hasan hadeeth.
Den är bedömd som hasan i saheeh al-Jâmi, nr. 724).

(7) Hârôt och (8) Mârôt
Allâh säger (tolkning av betydelsen):
“…and such things as came down at Babylon
to the angels Hârôt and Mârôt…” [al-Baqarah 2:102]
“…and none can know the forces of your Lord, except He.
And this is no other than a warning to mankind.”
[al-Muddaththir 74:31]

Deras krafter
Änglarna har mäktiga krafter givna till dem från Allâh, inklusive följande:
Förmågan att ta sig an olika former. Allâh har gett änglarna förmågan
att ta på andra former än den egna. Allâh skickade Jibreel till Maryam (Maria)
i form av en människa, som Allâh säger:
”…Then We sent to her Our angel, and he appeared before her
as a man in all respects.” [Maryam 19:17]

Änglar kom också till Ibrâheem i mänsklig form,
och han visste inte att de var änglar tills de berättade det.
Likaså, kom änglar till Lut i form av unga män med vackra ansikten.
Jibreel brukade komma till profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) i olika former:
ibland framträdde han i form av Dihyah al-Kalbi, en Sahâbee
som var mycket vacker, och ibland i form av en beduin.
Sahâbah såg honom i sin mänskliga form,
som är rapporterat från ’Umar ibn al-Khattâb i de två saheehs.
(’Umar) sade:
”One day while we were sitting with the messenger of Allâh (SalAllâhu ‘aleihi wa salâm),
there appeared before us a man whose clothes were exceedingly white
and whose hair was exceedingly black; no signs of travel were to be seen on him,
and none of us knew him. He walked up and sat down
by the prophet (SalAllâhu ‘aleihi wa salâm).
Resting his knees against his and placing his hands on his thighs,
he said: ‘O Mohammad, tell me about Islâm.’. . .”
(Saheeh Muslim, nr. 8).

Många andra ahadeeth hänvisar till änglarna tar mänskliga former,
såsom den hadeeth om den som dödat hundra stycken, som berättar:
”…det kom till dem en ängel i mänsklig form…” och hadeeth
om den blinde, den skallige mannen och den spetälske.

Deras hastighet
Den högsta hastighet som människan känner till idag är ljusets hastighet;
änglarna kan färdas mycket snabbare än så.
Knappt hade en frågande avslutat en fråga till profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm),
men Jibreel skulle föra fram svaret från Allâh.

Deras uppdrag
Bland änglarna är en vars uppgift var att förmedla den uppenbarelse från Gud
till Sina budbärare, det är al-Rôh al-Ameen, Djibril (’aleihi salâm).
Allâh säger:
”Say: whoever is an enemy to Djibreel – for he brings down
the (revelation) to your heart by Allâh’s will. . . ” [al-Baqarah 2:97]

”Which the trustworthy spirit has brought down,
Upon your heart, that you may be (one) of the warners.”
[al-Shu‘arâ’ 26:193-194]

En annan är ansvarig för regn, styra den var helst Allâh önskar.
Detta är Mikâ’eel (’aleihi salâm). Han har medhjälpare,
som gör vad han talar om för dem, på befallning av sin Herre,
och de styr vindarna och molnen, som Allâh vill.

En annan är ansvarig för att blåsa Trumpeten,
som kommer att blåsas av Isrâfeel i början av Timmen (Domedagen).

Andra är ansvariga för att ta människors själar:
dessa är Dödsängeln och hans medhjälpare.
Allâh säger (tolkning av betydelsen):
”Say: ‘The angel of death, put in charge of you, will (duly) take your souls,
then shall you be brought back to your Lord.’” [dl-Sadjdah 32: 11]
Det finns inga bevis från någon saheeh hadeeth att hans namn är ’Azrâ’eel.

Andra är ansvariga för att skydda en slav hela sitt liv,
när han stannar hemma och när han reser,
när han sover och när han är vaken.
Dessa är ”änglarna i rad” om vilka Allâh säger (tolkning av betydelsen):
”It is the same (to Him) whether any of you conceal his speech
or declare it openly, whether he be hid by night or go forth freely by day.
For each (person), there are angels in succession, before and behind him.
They guard him by the Command of Allâh.
Verily! Allaah will not change the good condition of a people
so long as they do not change their state of goodness themselves
(by committing sin and by being ungrateful and disobedient to Allâh).
But when Allâh wills a people’s punishment,
there can be no turning back of it,
and they will find besides Him no protector.” [al-Ra’d 13:10-11]

Andra är ansvariga för registreringen av handlingar av människan, goda och onda.
Dessa är de ”hedervärda skriftlärda” (kirâman kâtibeen)
och kallas i âyât (tolkning av betydelser):
”…and He sends guardians (angels guarding and writing
all of one’s good and bad deeds) over you…” [al-An‘âm 6:61]

”Or do they think that We hear not their secrets and their private counsel?
(Yes We do) and Our messengers (appointed angels in charge of mankind)
are by them, to record.” [al-Zukhruf 43:80]

”(Remember!) that the two receivers (recording angels)
receive (each human being after he or she has attained the age of puberty),
one sitting on the right and one on the left (to note his or her actions).
Not a word does he (or she) utter, but there is a watcher
by him ready (to record it).” [Qâf 50:17-18]

”But verily, over you (are appointed angels in charge of mankind)
to watch you, Kirâman (honourable) kâtibeen – writing down (your deeds).”
[al-Infitâr 82:10-11]

Andra är ansvariga för att testa människor i graven. Dessa är Munkar och Nakeer.
Från Abû Hurayrah som sade: (som nämnts tidigare)
”The messenger of Allâh (SalAllâhu ‘aleihi wa Salâm) said:
‘When the deceased is buried (or he said: when one of you is buried),
there come to him two blue-black angels,
one of whom is called Munkar and the other Nakeer.
They ask him, ‘What did you used to say about this man?’ . . .”
(Denna hadêth finns tidigare fullt citerad)
(Ungefär i betydelse) ”Allâhs sändebud (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sade:
”När den döde begravdes (eller han sa: när en av er är begravd),
kommer det två blå-svarta änglar till honom, varav en heter Munkar
och den andra Nakeer. De frågar honom: ’Vad brukade du säga om denna man?’… ”
[Denna hadeeth finns citerad i sin helhet ovan]

Några av dem är de som bevarar paradiset.
Allâh säger (tolkning av betydelsen):
”And those who kept their duty to their Lord will be led to paradise in groups,
till, when they reach it, its gates will be opened and its keepers will say:
‘Salâmun ‘aleikum (peace be upon you!).
You have done well, so enter here, to abide therein.’”
[al-Zumar 39:73]

Några av dem är de som bevarar helvetet, ”Helvetets vakter”,
vars antal är nitton och vars ledare är Malik, ’aleihi salâm.
Allâh säger (tolkning av betydelsen):
”And those who disbelieved will be driven to hell in groups,
till, when they reach it, the gates thereof will be opened.
And its keepers will say, ‘Did not the messengers come to you from yourselves,
– reciting to you the verses of your Lord, and warning you
of the meeting of this Day of yours?’ They will say: ‘Yes, but the Word of torment
has been justified against the disbelievers!’” [al-Zumar 39:71]

”Then. let him call upon his council (of helpers),
We will call the guards of hell (to deal with him)!” [al-‘Alaq 97:17-18]

”And what will make you know exactly what hell-fire is?
It spares not (any sinner), nor does it leave (anything unburnt)!
Burning the skins!
Over it are nineteen (angels as guardians and keepers of hell).
And We have set none but angels as guardians of the fire,
and We have fixed their number only as a trial for the disbelievers
– in order that the people of the scripture may arrive at a certainty
and the believers may increase in faith . . .” [al-Muddaththir 74:27-31]

”And they will cry: ‘O Malik (Keeper of hell)! Let your Lord make an end of us.’
He will say: ‘Verily you shall abide forever.’” [al-Zukhruf 43:77]

En av änglarna är ansvarig för spermierna i livmodern,
såsom nämns i den hadeeth av Ibn Mas’ôd (Radi Allâhu anhu), som sa:
”The Messenger of Allâh (Sal Allâhu ‘aleihi wa salâm), whose truthfulness is confirmed,
said: ‘The way that each of you is created is that he is gathered in his mother’s womb
for forty days as a sperm drop, and then for a similar length of time as a blood-clot,
and then for a similar length of time as a lump of flesh.
Then an angel is sent and he breathes the spirit into (the foetus),
and is charged with four commands: to write down his provision,
his life-span, his actions, and whether he will be wretched or happy.
By the One besides Whom there is no other God,
one of you may do the deeds of the people of paradise
until he is just a cubit away from entering it,
then his fate will overtake him and he will begin
to do the deeds of the people of hell, so he will enter hell;
and one of you may do the deeds of the people of hell
until he is just a cubit away from entering it,
then his fate will overtake him and he will begin
to do the deeds of the people of paradise, so he will enter paradise.”
(Rapporterad av al-Bukhâri, al-Fath, nr. 3208 och Muslim, no. 2643)

Några änglar bär Allâh’s tron, som han beskriver i Qurân (tolkning av betydelsen):
”Those (angels) who bear the throne (of Allâh) and those around it
glorify the praises of their Lord, and believe in Him, and ask forgiveness
for those who believe (in the Oneness of Allâh) (saying):
‘Our Lord! You comprehend all things in mercy and knowledge,
so forgive those who repent and follow Your way,
and save them from the torment of the blazing fire!’” [Ghâfir 40:7]

Några av änglarna reser runt i världen
och söker efter samlingar där det hålls dhikr (åminnelse av Allâh).
Abû Hurayrah sade: ”The messenger of Allâh (SalAllâhu ‘aleihi wa salâm) said:
‘Allâh, be He be blessed and exalted, has angels who travel the highways
seeking out the people of dhikr. When they find people
remembering Allâh, the Mighty and Majestic,
they call out to one another, ”Come to what you hunger for!”
and they enfold them with their wings, stretching up to the lowest heaven.
Their Lord asked then, and He knows better than them,
”What are My slaves saying?” They say:
”They are glorifying, magnifying, praising and extolling You.”
He asks, ”Have they seen Me?” They say, ”No, by Allâh, they have not seen You.”
He asks, ”And how would it be if they saw Me?”
They say, ”They would be even more fervent and devoted
in their praise and worship.” He asks, ”What are they asking me for?”
They say, ”They ask You for paradise.” He asks, ”And have they seen it?”
They say, ”No, by Allâh, O Lord, they have not seen it.”
He asks, ”And how would it be if they saw it?”
They say: ”They would be even more eager for it
and they would beseech You even more earnestly.”
He asks, ”And what do they seek My protection from?”
They say, ”From the fire of hell.” He asks, ”Have they seen it?”
They say, ”No, by Allâh, they have not seen it.”
He asks, ”And how would it be if they saw it?”
They say: ”They would be even more afraid and anxious to escape it.”
Allâh says: ”You are My witnesses that I have forgiven them.”
One of the angels says: ”So-and-so is not really one of them;
he came (to the gathering) for some other reason.”
Allâh says, ”They were all in the gathering, and one of them
will not be excluded (from forgiveness).”’
”Allâh’s sändebud (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sade: ”Allâh,
välsignad och upphöjd vare Han, har änglar som färdas på vägarna
som söker folk som utgör dhikr. När de hittar folk som minns Allâh,
den Mäktige och Majestätiska, kallar de sig till varandra:
”Kom till vad du hungrar efter!” och de omsluter dem med sina vingar,
som sträcker sig upp till den lägsta himlen. Deras Herre frågade då,
och han vet bättre än dem ’Vad är det som Mina tjänare säger?’
De säger: ’De glorifierar, förstorar, prisar och lovprisar Dig’
Han frågar: ’Har de sett mig?’ De säger: ’Nej, vid Allâh, de har inte sett dig.’
Han frågar: ’Och hur skulle det vara om de såg mig?’
De säger: ’De skulle vara ännu mer ivriga och hängivna
i deras lovprisning och tillbedjan.’ Han frågar: ’Vad frågar de mig för?’
De säger: ’De ber Dig om paradiset.’ Han frågar: ’Och har de sett det?’
De säger: ’Nej, vid Allâh, Herre, de har inte sett det.’
Han frågar: ’Och hur skulle det vara om de såg det?’
De säger:” De skulle vara ännu mer angelägna/ivriga för det
och de skulle bönfalla dig ännu mer uppriktigt.’
Han frågar: ’Och vad söker de Mitt skydd från?’
De säger: ’Från helvetets eld’ Han frågar han: ’Har de sett det?’
De säger: ’Nej, vid Allâh, de har inte sett det’
Han frågar: ’Och hur skulle det vara om de såg det?’
De säger: ’De skulle vara ännu mer rädda och bekymrade att fly från det.’
Allâh säger: ’Ni är mina vittnen att jag har förlåtit dem’
En av änglarna säger: ’Den och den är egentligen inte en av dem,
han kom (till samlingen) för vissa andra anledningar.’
Allâh säger: ’De var alla i samlingen,
och en av dem kommer inte uteslutas (från förlåtelse)’”
(Rapporterad av Bukhâri, al-Fath, nr. 6408)

Några av dem är ansvariga för bergen.
‘Aaishah (RadiAllâhu anha) frågade profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm):
”Have you ever faced any day more difficult than the day of Uhud?”
He said: ”I suffered at the hands of your people and the worst that I suffered
was what I suffered at their hands on the day of ‘Aqabah.
That was when I went to call Ibn ‘Abd Yâlayl ibn ‘Abd al-Kalâl to Islâm,
and he did not respond. I left, feeling depressed and hardly knowing where I was going.
I did not recover until I found myself in Qarn al-Tha‘âlib.
I raised my head and saw that I was being shaded by a cloud.
I looked, and saw Jibreel in the cloud.
He called me and said: ‘Allâh has heard what your people said
and how they responded to you. He has sent the angel of the mountains
so that you can tell him to do to them whatever you want.’
The angel of the mountains called me and greeted me, then said:
‘O Mohammad, tell me what you want me to do.
If you want, I can crush them between two mountains.’”
The prophet (SalAllâhu ‘aleihi wa salâm said:
”All I hope for is that Allâh will bring forth from their loins
people who will worship Allâh alone
and not associate any partner with Him.”
(Rapporterad av al-Buhâri, Fath, nr. 3.231)

Några av dem besöker Det välbesökta Huset (al-Bayt al-ma’môr).
I den långa hadeeth som beskriver Isrâ och Mi’râdj
(Nattresan och Uppstigandet till himlen),
sade profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) :
”Then I was taken up to the Much-Frequented House:
every day seventy thousand angels visit it and leave,
never returning to it again, another [group] coming after them.”

Det finns också änglar som står i rader, som aldrig tröttnar eller sitter ner,
och andra som bugar (r’ukuh) eller ”faller till marken” (sudjôd),
och aldrig höjer sina huvuden, som rapporterats av Abû Dharr (RadiAllâhu anhu)
som sa: ”Allâh’s budbärare (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sa:
’Jag ser vad du inte ser och hör vad du inte hör. Himlen gör ett ljud likt stönar,
och det har rätt till det (eller det är ingen överraskning),
för det finns inget utrymme i den bredd av fyra fingrar,
men det finns en ängel där, som placerar pannan i sudjôd till Allâh.
Vid Allâh, om du visste vad jag vet, skulle ni skratta lite och gråta mycket,
du skulle inte njuta av dina relationer med kvinnor
och du skulle gå ut på gatan för bön till Allâh.
(Sunan al-Tirmidhi, nr. 2312)

Detta är en sammanfattning av den islâmiska läran
om Allâh’s ädla änglar. Vi ber Allâh att få oss att tro på dem och älska dem.
Må Allâh välsigna vår profet Mohammad.

Och Allâh vet bäst.

Islam Q & A

(Skriven och översatt från engelska till svenska)Änglar (del 1/2)
20 april, 2011, 04:34
Filed under: Okategoriserade


Alhamdulillâh wa salâtu wa salâmu ala rasôlillâh
salAllâhu ‘aleihi wa salâm.

Tron på änglar är en av de sex pelarna i tro eller tro utan vilken det inte finns någon tro.
Den som inte tror på någon av dessa pelare är inte troende (mu’min).
Dessa pelare är tron ​​på: Allâh, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare,
Den sista Dagen, och predestination – både bra och dåliga – kommer från Allâh.

Änglar är en del av världen av det osedda som vi inte kan förstå.
Allâh har berättat om dem på många ställen i Qurân
och via Hans profet Mohammad (صلى الله عليه وسلم).
Det följer ett antal beprövade rapporter om änglarna,
som förhoppningsvis kommer få dig att inse storheten av Skaparen
och storheten i denna religion som har berättat så mycket om dem:

Vad är de skapade av?
De är skapade av ljus, likt ’Aaishah rapporterat:
”Allâhs Sändebud (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sade:
”The Messenger of Allâh (SalAllâhu ‘aleyhi wa Salâm) said:
‘The angels are created from light, just as the djinn are created from smokeless fire
and mankind is created from what you have been told about.”
(Ungefär i betydelse:) ”Änglarna är skapade av ljus,
precis som djinnât (djinn, plural) är skapade av rökfri eld
och människan är skapad från vad du har fått höra om.”
(Rapporterad av Muslim, nr. 2996)

När skapades dem?
Vi har ingen kunskap om exakt när de skapades,
eftersom det inte finns någon text som berättar detta för oss.
Men de skapades före människan förvisso, eftersom Qurân säger
(tolkning av betydelsen): ”Behold, your Lord said to the angels:
‘I will create a vicegerent on earth.’ . . .” [al-Baqarah 2:30]
Det faktum att Allâh berättade för dem om Sin avsikt
att skapa människan indikerar att de redan fanns.

Deras stora storlek
Allâh säger om änglarna av helvetet (tolkning av betydelsen):
”O you who believe! Save yourselves and your families from a fire
whose fuel is men and stones, over which are (appointed) angels stern and severe,
who flinch not (from executing) the commands they receive from Allâh,
but do (precisely) what they are commanded.” [al-Tahreem 66:6]

Den största av alla änglar är Jibreel (Gabriel), ’aleyhi salâm,
som beskrivs i följande rapport:
”From ‘Abdullâh ibn Mas‘ôd, who said:
the Messenger of Allâh (SalAllâhu ‘aleihi wa salâm) saw Jibreel in his true form.
He had six hundred wings, each of which covered the horizon.
There fell from his wings jewels, pearls and rubies, only Allâh knows about them.”
(Ungefär i betydelse:) (”Från ‘Abdullah ibn Mas’ood, som sade:
Allâhs sändebud (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) såg Jibreel i hans sanna form.
Han hade sex hundra vingar, som alla omfattade horisonten.
Där föll från hans vingar juveler, pärlor och rubiner, bara Allâh vet om dem.”
Det rapporterades av Ahmad i al-Musnad, och Ibn Katheer
som sades i al-Bidâyah 1/47 att dess isnâd är jayyid.

The Messenger of Allâh (SalAllâhu ‘aleihi 9 Salâm) said, describing Jibreel:
”I saw Jibreel descending from heaven, and his great size
filled the space between heaven and earth.”
(Ungefär I betydelsen): Allâhs sändebud (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sade,
beskrivande Jibreel: ”Jag såg Jibreel fallande från himlen,
och hans stora storlek fyllde utrymmet mellan himmel och jord.”
(Rapporterad av Muslim, nr. 177).

Bland de största änglarna är de som bär tronen (av Allâh),
som beskrivs i följande rapport:
”From Jâbir ibn ‘Abdullâh from the prophet (SalAllâhu ’aleihi wa salâm),
who said: ‘I have been given permission to speak about one of the angels of Allâh
who carry the Throne. The distance between his ear-lobes and his shoulders
is equivalent to a seven-hundred-year journey.’”
(Ungefär I betydelsen): ”Från Jâbir ibn ‘Abdullâh från profeten
(SalAllâhu ’aleihi wa salâm), som sa: ’Jag har fått tillåtelse att tala om
en av Allâh’s änglar som bär tronen. Avståndet mellan hans örsnibbar och axlarna
motsvarar en sju-hundra-år-lång-resa.’”
(Sunan Abee Dâwôd, Kitâb al-Sunnah, Bâb fi’l-Jahamiyyah).

De har vingar
Allâh säger (tolkning av betydelsen):
”Praise be to Allâh, Who created (out of nothing) the heavens and the earth,
Who made the angels messengers with wings – two, or three, or four (pairs)
adds to creation as He pleases: for Allâh has power over all things.” [Fâtir 35:1]

Deras skönhet
Allâh sa, beskrivande Jibreel, ’aleihi salâm (tolkning av betydelsen):
”He [the prophet] has been taught by one Mighty in Power,
Dhô Mirrah (free from any defect in body and mind),
then he rose and became stable.” [al-Najm 53:5-6]

Ibn ‘Abbas sade: ”Dhô Mirrah innebär
att han har ett vackert ’appearance’.”
Qutâdah sade: ”Han är lång och vacker.”

Tanken att änglar är vackra är väl etablerat i alla människors sinnen,
så mycket så att de liknar en vacker människa till en ängel,
som kvinnorna sade om Yôsuf:
”. . . When they [the women] saw him, they did extol him
and (in their amazement) cut their hands: they said:
‘Allâh preserve us! no mortal is this!
This is none other than a noble angel!’” [Yôsuf 12:31]

Deras skillnader i storlek och status
Änglarna är inte alla av samma storlek eller status;
det finns skillnader mellan dem precis som det finns skillnader i dygd.
De bästa av dem är de som var närvarande vid slaget vid Badr,
vilket anges i en hadeeth från Mu’âdh ibn Rifâ’ah al-Zurâqi från sin far,
som hade varit en av de närvarande vid Badr.
(Ungefär i betydelsen)
Han sade: ”Jibreel kom till profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) och frågade,
’Hur bedömer du de människor bland er som var närvarande vid Badr?’
Han sa: ’De är de bästa av muslimer’ eller något liknande.
[Jibreel] sa: ’Så är det med änglarna som var närvarande vid Badr’
(Rapporterad av Bukhâri, nr 3992.)

De varken äter eller dricker
Detta framgår av samtal mellan Ibrâheem,
den ”vän” till Allâh och änglarna som besökte honom.

Allâh säger (tolkning av betydelsen):
“Then he turned quickly to his household,
brought out a fatted calf, and placed it before them.
He said, ‘Will you not eat?’ (When they did not eat),
he conceived a fear of them. They said: ‘Fear not,’
and they gave him glad tidings of a son endowed with knowledge”
[Al-Dhâriyât 51:26-28]

På andra håll, säger Allâh (tolkning av betydelsen):
”But when he [Ibrâheem] saw their hands went not towards the (meal),
he felt some mistrust of them, and conceived a fear of the.
They said: ‘Fear not: we have been sent against the people of Lut.’”
[Hud 11:70]

De blir inte uttråkade eller trötta på att minnas och dyrka Allâh.
Allâh säger (tolkning av betydelsen):
”They celebrate His praises night and day, nor do they ever slacken.” [Al-Anbiyâ 21:20]

”. . . For in the presence of your Lord are those who celebrate His praises
by night and by day. And they never become tired (nor feel themselves above it).”
[Fussilat 41:38]

Deras antal
Änglarna är många, och deras antal är endast känd hos Allâh.
Profeten (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sade,
beskrivande Det välbesökta Huset (al-Bayt al-Ma’môr) i Sjunde himlen:
”Then I was taken up to the Much-Frequented House:
every day seventy thousand angels visit it and leave,
never returning to it again, another [group] coming after them.”
(Ungefär i betydelsen) ”Sedan fördes jag upp till Det välbesökta Huset:
varje dag besöker sjuttio tusen änglar den och lämnar,
och återvänder aldrig tillbaka till det Huset igen,
en annan [grupp] kommer efter dem.”
(Rapporterad av al-Bukhâri, Fath, nr. 3207)

‘Abdullâh sade: ”Allâhs sändebud (SalAllâhu ’aleihi wa salâm) sade:
’ ‘Hell will be brought forth that day by means of seventy thousand ropes,
each of which will be pulled by seventy thousand angels.’
(Ungefär i betydelsen) ”Helvetet kommer att föras fram den dagen
med hjälp av sjuttio tusen rep, som alla kommer att dras av sjuttio tusen änglar. ” (Rapporterad av Muslim, nr. 2842).

Och Allâh vet bäst.
[Fortsättning följer bi idhnillâh!]

Islam Q & A

(Skriven och översatt från engelska till svenska)Ta vara på din tid!
17 april, 2011, 09:51
Filed under: Okategoriserade


Alhamdulillâh wa salâtu wa salâmu ala rasôlillâh
salAllâhu ‘aleihi wa salâm.

Prisad vare Allâh.

Vårt råd till dig kommer att omfatta tre saker:

 • 1 – Vi uppskattar din iver att ta vara på din tid,
  eftersom en människas liv är de dagar som passerar och de timmar som han spenderar.
  Den vise mannen är den som skyddar sin ”capital” från förlust
  och förloraren är den som förslösar det mest värdefulla som han besitter
  och inte uppskattar dess helighet eller erkänner dess värde.

Det står i Tafseer al-Râzi Mafâteeh al-Ghayb (22/83):

Allâh svär vid al-‘asr – vilket är tiden – på grund av de fantastiska sakerna i den.
I den uppstår både lätthet och umbäranden, god hälsa och sjukdom, rikedom och fattigdom, och värdet av tid kan inte jämföras med även de mest dyrbara och värdefulla saker.
Om du slösat tusen år på något som inte spelar någon roll,
då gjorde du det mesta av det sista ögonblicket i ditt liv att ångra,
skulle du följa i paradiset för evigheten.
Därför bör du inse att den ädlaste sak i ditt liv är det ögonblick du befinner dig i,
och tid är en av grunderna för välsignelser.
Därför Allâh svor vid det, och han drog uppmärksamhet till det faktum
att natt och dag finns möjligheter som människan slösar bort, för tid är ädlare än plats,
så Han svor vid det, eftersom tid är en ren välsignelse där det inte finns någon defekt,
snarare den defekta förloraren är människan. Slut citat.

 • 2 – Sen råder vi dig till att inte gå till extrem
  vad gäler att avstå från att prata med folk och vänner,
  och att tillåta en viss tid att sitta med dem och tala vänligt till dem, särskilt släktingar.
  Det var det praktiserandet av profeten (frid och välsignelser vare över honom)
  när han skulle besöka hans följeslagare och njuta av deras sällskap och prata med dem.
  Vad som är förbjudet är att gå till att bli extrem i det, så att långa timmar passerar
  eller det leder till försummelse av andra obligatoriska uppgifter som väntas göra,
  såsom tillbedjan, lärande, arbete och så vidare.
  Det bästa av saker är de som är måttliga och den som har för avsikt att göra gott,
  kommer Allâh att göra det möjligt för honom att göra det.

När du talar med dina vänner och släktingar,
bör du försöka att diskutera allvarliga ämnen med dem,
och saker som kommer att gynna både religiösa och världsliga intressen,
så att du belönas för att du lärt dem och att du sitter med dem
kommer att räknas till din fördel på Återuppståndelsens Dag, och inte räknas mot dig.

Det berättas från Abû Hurayrah (må Allâh vara nöjd med honom)
att profeten (Allâh’s frid och välsignelser vare över honom) sade:
“No people sit in a gathering in which they do not remember Allâh
or send blessings upon the prophet (peace and blessings of Allâh be upon him),
but it will be a source of regret for them on the Day of Resurrection,
even if they enter paradise as a reward.”

Återberättad av Ahmad (2/463) och klassad som saheeh av kommentatorerna
enligt villkoren av de två shuyûkh (Bukhâri och Muslim),
och av shaykh al-Albani i al-Silsilah al-Saheehah (nr 76).

 • 3 –  Ge rätt ursäkter till dem som stjäl din tid,
  och tänka på sättet att uppnå detta. Du vet din situation.
  Till exempel: Du kan be om ursäkt genom att säga att du är upptagen
  med att förbereda för universitet eller en skolexamen, eller en utbildning,
  om du har något att göra med dessa saker.
  Eller säga att du är upptagen med att förbereda ett visst projekt för en organisation. Människor accepterar vanligtvis dessa saker,
  och de kommer att uppmuntra dig att göra det mesta av din tid för dessa ändamål.
  Om du verkligen behöver göra några åtaganden för ett akademiskt ämne
  för att övertyga människor, om du faktiskt inte har någon examen för att förbereda eller arbete att göra,
  isåfall gör så att din avsikt är så när ni talar om det,
  eftersom förberedelserna tar alltid företräde.
  Då talar du sanning och hittar en ursäkt för att ge dem.

Du kan använda denna ursäkt med de gäster som är närvarande,
och du kan även använda denna ursäkt med vänner som ringer upp dig,
men att bli av med folk på telefonen är lättare,
eftersom den som ringer dig kan inte se vad du egentligen gör hemma.
Så du kan ursäkta dig genom att säga att du vill åka och be innan tiden för bönen slutar,
och din avsikt kan vara att utföra nâfilbön om du redan har utfört den obligatoriska bönen,
eller du kan be din mamma att ringa dig medan du talar i telefon
och be dig att hjälpa henne med något.
Om din vän hör din mamma ringa, kommer hon att avsluta sitt samtal.
På detta sätt kan du hitta sätt att befria er från den tidsslöseri
som många människor har att handskas med.

Vi kommer här att citera det klagomål av de lärda om dem som slösar bort ens tid,
och hur han hanterat detta problem. Och några vackra ord om vikten av tid,
och nödvändigheten av att göra nytta av det.

Ibn al-Jawzi sade i Sayd al-Khâtir (s. 240-241):
”Jag söker skydd hos Allâh från sällskapet av tomgångna folk!
Jag har sett många människor som försökte med mig
vad som är brukligt hos många människor – att besöka en hel del,
och de kallar dessa täta besök för en typ av service; de vill sitta med mig
och småprata som folk småpratar om vad folk pratar om,
och vad som inte berör någon, och vad som kan vara gheebah (baktal).

Detta är vad många människor gör nuförtiden, och den som besöks får begära det,
eller längta efter det och känner mig ensam när ingen hälsar på honom
– speciellt när det finns en fest eller på ‘Id.
Så ni ser att dem ska besöka varandra, och de begränsar inte besöket
till att ge hälsningar och säga salâm, snarare de lägger en stor del
av vad jag kallar slöseri med tid.

När jag insåg att tiden är den ädlaste sak, och att den bör spenderas i att göra gott,
hatade jag det, och jag hade två val med tanke på dem:
Om jag avsäger mig dem, kommer det att orsaka problem,
och om jag accepterar det från dem så kommer jag att slösa med tid!
Så jag började undvika att träffa människor så mycket jag kunde,
så om jag mötte dem försökte jag att hålla samtalet kort så att jag kunde lämna snabbt.

Sen förberedde jag saker som jag kunde göra för att förhindra att prata med dem
när de träffade mig, så att inte tid gick till spillo.
Några av de förberedelser som jag gjorde inför att träffa dem
var att skära papper för att skriva, vässa pennor och sätta ihop papper
för att göra noteringsblock.
Eftersom dessa saker är grundläggande, men de behöver inte någon tanke eller fokus.
Så jag höll dem kvar för tiden för deras besök, så att inget av min tid skulle gå förlorad.

Vi ber Allâh att få oss att inse hur värdefull tiden är
och hjälpa oss att göra det bästa av den.

Jag har träffat många människor som inte vet meningen med livet.
Allâh har gjort några av dem oberoende av hjälp, eftersom de har en hel del rikedom.
Så de sitter på marknadsplatsen större delen av dagen.
Tittar på människor, och de kan se en hel del onda gärningar och stötande saker.
Några av dem har fokus på att spela schack och några slösar sin tid
på att tala om de styrande, eller hur dyra eller billiga saker är, o.s.v.
Jag insåg att Allâh vägleder inte någon att förstå värdet av livet och värdet av tid och hälsa,
utom den som Han inspirerar till att göra det bästa av det.
”Och ingen är garanterad det utom ägaren till stor del
(av lycka i livet efter detta, d.v.s paradiset och av en hög moralisk karaktär)”

[Fussilat 41:35]. Slut citat.

Vi ber Allâh att vägleda oss och ge oss lycka i detta liv och i livet efter detta!

Och Allâh vet bäst.

Islam Q & A

(Skriven och översatt från engelska till svenska)